Strategi för nästa programperiod 2023-2027

Den 13 oktober 2021 skickade vi in ansökan till Jordbruksverket om att bedriva leaderverksamhet i nästa programperiod. Basen i ansökan är den utvecklingsstrategi som vi har jobbat fram tillsammans med fler än trehundra engagerade Gästrikar - privatpersoner och representanter för föreningsliv, företagande och offentlig sektor.

Vi vill rikta ett STORT TACK till alla er som på olika sätt har bidragit!

Nu inväntar vi att Jordbruksverket återkommer med besked om vår ansökan blir utvald för programfinansiering eller inte, svar förväntas i juni 2022. Om vi blir utvalda så förväntas den nya programperioden starta i början av 2023. Totalt har 42 områden i Sverige skickat in ansökan.

 

Sammanfattning av strategin:

Vision: Vi gör vår landsbygd mer hållbar, attraktiv och levande

Övergripande mål: Hållbara och attraktiva livsmiljöer & Hållbar lokal ekonomi

Insatsområden:

  • Stärk platsen!
  • Stärk människorna!
  • Stärk företagsamheten!

Övergripande principer:

  • Leadermetoden
  • hållbar utveckling
  • likabehandling och icke-diskriminering
  • jämställdhet mellan kvinnor och män

Här kan du läsa den inskickade strategin för 2023-2027

 

Återblick - så gick det till

Initiativet
Det var redan på Leaderföreningens årsmöte i april 2019 som medlemmarna gav styrelsen i uppdrag att förbereda för en ny programperiod. Men det skulle dröja ända till starten av 2021 innan det var dags att starta igång arbetet på allvar.

Organisering och finansiering
Vi började med att tillsätta en intern strategigrupp inom styrelsen med representanter från föreningsliv, företagande och kommunala representanter. Strategigruppen beslutade att leaderföreningens verksamhetsledare skulle vara ansvarig projektledare. Vi säkrade avsiktsförklaringar från Gästrikekommunerna och enades om hur geografin för området skulle se ut. Finansiering för strategiarbetet söktes från och beviljades av Region Gävleborg och SJV/ EUs Landsbygdsfond.

Att ansöka om att bilda leaderområde bygger på en lokalt förankrad utvecklingsstrategi. Den skulle klara kraven som ställdes i Jordbruksverkets omfattande styrdokument av mallar, handbok och kriterier. För att säkra tillräckliga resurser och nytänkande i strategiarbetet beslutade vi oss för att anlita en extern konsult. Under våren direktupphandlade vi företaget Visionskontoret AB som leverantör. som påbörjade sitt samarbete med oss i månadsskiftet mars/april 2021. Leaderkontoret och Visionskontoret har jobbat intensivt och operativt, startegigruppen har haft regelbundna avstämningsmöten och föreningens styrelse har varit beslutsfattande vid viktiga målstolpar i projektet.

Många har bidragit med synpunkter och önskemål
Vi designade en coronaanpassad process för att samlade in underlag till och skapa lokal förankring för strategin. Strategiarbetet har varit öppet och inkluderande, alla som ville att bidra med önskemål och synpunkter välkomnades med öppna armar. Det fanns många möjligheter och kanaler för att göra sin röst hörd - vilket mer än 300 personer gjorde. Det svarades på digital enkät, deltogs i samtalsträffar och workshops vilket lade grunden för den remissversion som vi lade ut på hemsidan i slutet av maj.

En remissperiod pågick till månadsskiftet augusti/september då fler än 30 intressenter reagerade på förslaget. Remissversionen presenterades för och diskuteradesmed kommunerna, Länsstyrelsen och Region Gävleborg för att säkra att den passar ihop med andra planer och program för området.


En färdig strategi och inskickad ansökan!
I september bearbetade vi strategin utifrån de remisssynpunkter som kommit in. Den 30 september godkände Leaderföreningens styrelse förslaget till strategi och gav klartecken för att skicka in ansökan.

Den 13 oktober 2021, två dagar innan deadline, avslutades steg 1 i strategiarbetet med att ansökan skickades in via Jordbruksverkets e-tjänst.

 

Tidsplan, finansiärer och kontaktuppgifter

Tidsplan för strategiarbetet fas 1
Planeringsfas jan- mars 2021
Insamling av idéer, behov och önskemål från områdets eldsjälar och aktörer april-maj
Remisstid där alla berörda får tycka till om förslag till swot, mål och insatsområden juni-augusti
Strategin bearbetas utifrån remisssvar och SJVs mall och handbok i september
Förslag till slutlig version tas upp på LAG-styrelsens möte 30 september
Strategin och ansökan om att bilda leaderområde skickas till SJV 15 oktober

Tidsplan för strategiarbetet fas 2
Jordbruksverket lämnar besked om ansökan har prioriterats för programfinansiering juni 2022
Komplettera med medfinansieringsintyg, mål för indikatorer mm oktober 2022
Startbesked januari 2023

 

Vilka leder strategiarbetet?
Det är föreningen Leader Gästrikebygden som driver strategiprocessen med finansiering från Region Gävleborg och EU:s Landsbygdsfond. Vi vill driva processen på ett öppet och inkluderande sätt där alla som vill får vara medskapare. Vi har anlitat hjälp från företaget Visionskontoret för att hålla ihop processen och skriva strategin tillsammans med oss. 

 

Kontakt:
Du kan när som helst under processen höra av dig med dina synpunkter genom att mejla till info@leadergastrikebygdenllu.se

Finansiärer av strategiarbetet:

Information: Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att fortsätta surfa godkänner du detta. Läs mer

OK